Sledujte nás:

ERSA

Manažment verejných politík

Obsah

Základné informácie

Tento program môžete študovať na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Výhody programu

  • Riešenie prípadových štúdií v rámci mnohých predmetov – skúmanie a vysvetľovanie javov v reálnom
    kontexte, s dôrazom na hľadanie riešení pre lepšiu kvalitu života.
  • Možnosť absolvovať jeden semester štúdia v zahraničí pri uznaní všetkých
    získaných kreditov.
  • Možnosť hlbšej špecializácie na vybranú oblasť verejných politík – európska politika a európske programy,
    rozvoj ľudských zdrojov, podnikanie alebo regionálny rozvoj.

Študijný plán

podrobný študijný plán môžeme nájsť na stránke Národohospodárskej fakulty:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/uch%C3%A1dza%C4%8Di_o_%C5%A1t%C3%BAdium/imvp.pdf

Možnosti uplatnenia

Absolvent inžinierskeho študijného programu Manažment verejných politík disponuje odbornými a metodickými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami v oblasti manažmentu a verejných politík, ktoré vytvárajú predpoklad pre jeho sektorovú špecializáciu. Na domácom a európskom trhu práce nachádza absolvent uplatnenie v pozíciách tvorca verejných politík, riadiaci pracovník a špecialista v orgánoch štátnej správy a samosprávy, či odborník tvoriaci podporu pre tvorbu a riadenie verejných politík. O absolventa sa zaujíma nielen verejný sektor, ale nájde uplatnenie aj v súkromnom, či neziskovom sektore. Absolvent je schopný pôsobiť v európskych a medzinárodných orgánoch.

Ďalšie študijne programy