SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Projekt Learn More and Publish

Projekt, ktorý podporila Nadácia Tatrabanky , je zameraný na dve skupiny vzájomne sa dopĺňajúcich aktivít Learn more and Publish! Na jednej strane rieši budovanie poznatkovej bázy (aktivita Learn more!) v oblasti regionálneho rozvoja so zameraním sa na jeho finančné zabezpečenie. Cyklus diskusných prednášok s renomovanými slovenskými a zahraničnými odborníkmi organizovaných v piatich cykloch pomôže zvýšiť informovanosť tak v teoretickej, ako aj praktickej rovine a zvýšiť angažovanosť študentov v tejto tematike. Komplementárnou aktivitou je súťaž o najlepšiu publikačnú aktivitu mladého vedeckého a odborného pracovníka do 35 rokov v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky (Publish!), ktorej cieľom je angažovanie novej generácie študentov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti regionálneho rozvoja, verejnej správy, verejných financií a príbuzných študijných odborov. Prioritnou skupinou projektu sú študenti, mladí vedeckí pracovníci a PhD. študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Technickej univerzity v Košiciach študujúcich odbory verejná správa, regionálny rozvoj a verejné financie, bankovníctvo a investovanie (a príbuzné odbory) ako aj širšia odborná verejnosť.

Read more: Projekt Learn More and Publish