SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

52. kongres European Regional Science Association v Bratislave – pohľad späť a pohľad dopredu

Kongres ERSA v Bratislave, ktorý prebiehal medzi 21. a 24 augustom 2012, organizovala Ekonomická univerzita v Bratislave a Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku – Slovenská sekcia ERSA. Počas štyroch dní videlo viac ako 700 účastníkov zo 49 krajín, ktorí  prezentovali 537 príspevkov v 46 paralelných sekciách. Vedeckú časť kongresu otvorila plenárnou prednáškou Ann Markusen, riaditeľka Institute’s Project on Regional and Industrial Economics na Humphrey School of Public Affairs (USA). Vo svojej prednáške Beyond export base theory: growth via migration, quality of life, and the local consumption base kriticky porovnávala regionálne rozvojové stratégie založené na exportujúcich firmách a tie založené na lokálnej spotrebe a lokálnej kultúre. Druhý konferenčný deň bol určený pre praktikov a hlavná časť plenárnych prednášok bola zameraná na problematiku budúcnosti mestského rozvoja. Peter Nijkamp z VU University Amsterdam, ktorý organizoval súťaž Urban Idols 2050 , v závere dňa vo svojej prednáške diskutoval k hlavným oblastiam, ktoré rozhodnú o úspechu miest v budúcnosti. Štvrtková plenárna prednáška amerického profesora, svetového lídra v oblasti priestorovej ekonometrie, Jamesa LeSageho z Texas State University objasňovala základné princípy modelovania priesakov znalostí v ekonometrických modeloch. V poobedňajšej časti programu vystúpili v panelovej diskusii Ron Boschma (University of Utrecht), Koen Frenken (Eindhoven University of Technology) a David Rigby (UCLA), ktorí prezentovali nový smer regionálnej vedy, koncept evolučnej ekonomickej geografie, ktorý zdôrazňuje závislosť na predchádzajúcom vývoji v procese ekonomických zmien regiónov. Doobedňajší program v piatkovej časti kongresu vyplnil okrúhly stôl EIB na tému Regional and Urban Development in an Aging Europe. A nakoniec záverečný ceremoniál priniesol prednášky Johannesa Bröckera (Christian-Albrechts-University of Kiel) o nemeckých tradíciách regionálnej vedy a Manfreda Fischera (WU Wien), tohtoročného držiteľa EIB Fellow Prize o modelovaní ekonomického vývoja s využitím priestorovej ekonometrie. Rektor EU v Bratislave Rudolf Sivák ocenil Gunthera Maiera, Manfreda Fischera, Paula Cheshira, Petra Nijkampa a Robertu Capello za ich prínos k rozvoju slovenskej regionálnej vedy pamätnou medailou Ekonomickej univerzity. Nakoniec, špeciálne ocenenie získal aj Milan Buček, ktorý sa stal prvým držiteľom ERSA Session Fellow Prize, ocenenia za výnimočný príspevok k rozvoju slovenskej sekcie Európskej asociácie regionálnej vedy.


Kongresy ERSA navštevuje stále viac účastníkov, a to najmä zo skupiny mladých vedcov. Podpora mladých vedcov prostredníctvom organizácie letných škôl regionálnej vedy, oceňovaním výnimočných mladých talentov cenou Epanios znamenajú investovanie do budúcnosti regionálnej vedy. Ako pri neformálnom rozhovore uviedla Ann Markusen, je veľa osobností, ktorí založili inštitúcie alebo nové vedecké smery, ale Walterovi Isardovi sa podarilo vytvoriť životaschopnú akademickú komunitu naprieč vedeckými smermi, organizáciami a kontinentmi. Aj po Isardovej smrti (2010) sa ukazuje, že problematika regionálneho rozvoja stále láka množstvo akademikov a praktikov a sme radi, že kongres ERSA na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, podporil tento trend.


Dôležitosť otázok, ktorým sa venuje regionálna veda, dokumentoval aj záujem zo strany praktikov a politikov. Z pohľadu účastníkov kongresu bolo veľmi dôležité, že slovenské politické špičky svojou prítomnosťou a vystúpením na kongrese, vyzdvihli význam tejto problematiky pre prax. Kongres v Bratislave otvoril v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave premiér Robert Fico a vo svojom príhovore zdôraznil, že práve problematika vyváženého regionálneho rozvoja a podpory zvýšenia konkurencieschopnosti regiónov SR sú pre budúci úspech ekonomiky Slovenska bytostne dôležité. Vyzdvihol tiež úlohu Ekonomickej univerzity pri vypracovaní Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti a špeciálne Stratégie regionálneho rozvoja. Primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik na recepcii na nábreží Dunaja zase poukázal na význam kongresu pre Bratislavu, ako hostiteľské mesto. Kongres patril medzi najväčšie vedecké podujatia, ktoré sa organizovalo v Bratislave. Organizované exkurzie v Bratislave a jej okolí (Volkswagen, Bratislavské mestské lesy, Slovenský Grob, Gabčíkovo) a slávnostná večera v priestoroch Bratislavského hradu s vystúpeniami Lúčnice na záver podčiarkla priateľskú a prajnú atmosféru mesta, ktorú všetci účastníci kongresu celý čas vyzdvihovali. Kongres rovnako ukázal, že Ekonomická univerzita v Bratislave je schopná zorganizovať špičkové svetové vedecké podujatie. Hoci bolo organizovanie kongresu so 700 účastníkmi veľkou výzvou pre infraštruktúru univerzity, s veľkou pomocou mladej generácie doktorandov a študentov NHF, ktorí získali možnosť podieľať sa na tejto významnej udalosti a prispeli k jej bezchybnému priebehu.