SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Klub regionalistov: Herta Tödling - Schönhofer: Aká je budúcnosť kohéznej politiky?

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR organizovala dňa 4. novembra 2009 o 15,00 v Dome Európskej únie, Palisády 29, Bratislava prednášku Hertu Tödling - Schönhofer: What future for cohesion policy? Cieľom prednášky je zahájiť diskusiu o budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie a stimulovať debatu o jej dopadoch na Slovensko. Prednáška je zaradená do cyklu prednášok pre študentov Learn More!

Herta Tödling - Schönhofer je riaditeľka Metis, GmbH. Viedeň, európskej konzultačnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá analýzou, hodnotením a plánovaním kohéznej politiky EÚ. Spolupracovala a koordinovala dôležité štúdie o hodnotení vplyvu štrukturálnych fondov, vidieckej politiky, politiky zamestnanosti a medzinárodnej spolupráce. Zúčastnila sa na ex-post hodnotení systému manažmentu a implementácie Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V októbri 2009 spracovala pre Výbor regiónov štúdiu "Úspechy kohéznej politiky", ktorá sa diskutovala počas otvorených dní v Bruseli.

 

Prezentácia What future for cohesion policy
Materiál The achievements of Cohesion Policy
Fotogaléria zo stretnutia