SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Kluby regionalistů v Ostravě

Od konce roku 2007 se na půdě VŠB – Technické univerzitě Ostrava pořádá nová sérii Klubů regionalistů jako příspěvek k činnosti slovenské sekce European Regional Science Association (ERSA). Hlavními organizátory jsou Katedra regionální a environmentální ekonomiky Ekonomické fakulty a Katedry městského inženýrství Stavební fakulty. Ve spolupráci se spřátelenými institucemi se vytvořila klubová znalostní a komunikační platforma pro zástupce akademické sféry a experty z praxe (krajské úřady, magistráty, obecní úřady, agentury a další organizace) k předávání poznatků z oblasti regionálního rozvoje a územního plánování. Na kluby jsou zváni politikové a je otevřen také studentům.

 

Pod odbornou garancí prof. ing. Jiřího Kerna, CSc, ing. Jana Malinovského, Ph.D. (z Katedry regionální a environmentální ekonomiky) a prof. ing. Vítězslava Kuty, CSc. (z Katedry městského inženýrství) se navázalo na odbornou diskusní formu, která byla stejnými pracovišti zajišťována v 90. letech. Organizačním leaderem nové linie Klubu regionalistů je ing. Lubor Tvrdý, Ph.D. z katedry regionální a environmentální ekonomiky.

Obvyklým termínem konání klubů jsou čtvrtky (od 14:15 h.) a místem konání je budova E Ekonomické fakulty, VŠB – TU Ostrava v centru Ostravy. Na každém klubu po odborném představení hlavního přednášejícího následuje jeho přednesení současných relevantních poznatků týkající se tématu a je zakončeno diskusí přítomných nejen k předneseným poznatkům, ale také k předání zkušeností, vlastních postojů, dotazů a připomínek.

Nová linie Klubů regionalistů si získávala postupně stále větší zájem účastníků nejen z Moravskoslezského kraje, ale i ze sousedních krajů, a to jak v rámci ČR, tak i ze Slovenska a Polska. Do konce května 2009 proběhlo 10 klubů, na kterých pozvaní odborníci uvedli tato témata:

 • Přístupy k měření výkonnosti krajských vlád, JUDr. Michal Illner, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Lokální a regionální studia;
 • Ekonomické výkonnosti krajů, ing. Miloslav Chlad, Ph.D., Český statistický úřad v Praze, odbor čtvrtletních národních účtů, odd. modelových propočtů;
 • Sociální exkluze v prostoru - diskurz a realita, prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., Institut pro výzkum reprodukci a integraci společnosti, Fakulty sociálních studií, Masarykovy univerzity v Brně;
 • Regionálních elit v krajích ČR - poznatky z výzkumu, JUDr. Michal Illner, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Lokální a regionální studia;
 • Vlivy ústředí velkých podniků a bank na regionální rozvoji - poznatky z výzkumu, Ing. Jan Sucháčke, Ph.D.;
 • Paul Krugman nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2008, ing. Jan Malinovský, Ph.D., oba VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra regionální a enviromentální ekonomiky;
 • Aktuální problémy proměny měst v sociologické perspektivě, prof. PhDr. Jiří Musil, CSc., Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy;

 

 • Celodenní seminář Rozbory udržitelného rozvoje území a jeho využití v územním plánování a při tvorbě strategických dokumentů, s těmito dílčími tématy:
 • Vztah mezi územním plánováním a regionálním rozvojem prof. ing. Vítězslav Kuta, CSc., VŠB – TU Ostrava, Stavební fakulta, katedra městského inženýrství,
 • Vazby RURÚ a vyhodnocení vlivů URÚ na politiku územního rozvoje a ÚPD, a další předpokládaný vývoj těchto vazeb, ing. Tomáš Sklenář, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územního plánování,
 • Demo-sociální  a ekonomický pilíř, ing. Lubor Tvrdý,  VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra regionální a enviromentální ekonomiky,
 • Dopravní obslužnost a její hodnocení, ing. Marcella Šimíčková, CSc.,  Katedra regionální a enviromentální ekonomiky,
 • Využití nestandardních zdrojů dat pro vyhodnocování dopravní obslužnosti, doc. Dr. ing. Jiří Horák a Ing. Igor Ivan,  VŠB – TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky,
 • Environmentální pilíř, Ing. Jiří Krist a Hodnocení vyváženosti pilířů, ing. Jiří Hon, oba ze společnosti Ekotoxa, s.r.o.

 

 • Moravskoslezský kraj - včera, dnes a zítra: Populační vývoj Moravskoslezského kraje, RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D., Dopady krize na Moravskoslezský kraj, ing. Lubor Tvrdý, oba katedra regionální a enviromentální ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava;
 • Územní plán Ostravy - skutečnost a výhled, ing. arch. Jaroslav Sedlecký, VŠB – TU Ostrava, Stavební fakulta, katedra městského inženýrství;
 • Sociální kapitál a regionální rozvoj?, prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Poměrně slušná účast na dosavadních Klubech regionalistů, která se pohybovala mezi 20. až 40. účastníky, založila otevřené odborné diskusní fórum, které si volí i náměty pro konání dalších témat. Na druhé pololetí roku 2009 jsou připravovány čtyř kluby s těmito tématy:

 • Zrození velkoměst, prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Katedra dějin umění a estetiky (22.10.2009);
 • Aktuální problémy průmyslových měst v mezinárodní perspektivě, ing. Lubor Tvrdý, Ph.D., doc. Dr. Jiří Horák VŠB – TU Ostrava (5.11.2009);
 • Regionální disparity v dostupnosti bydlení, členové katedry městského inženýrství, Fakulta stavební, VŠB – TU Ostrava (26.11.2009);
 • Regionální disparity jak je vidíme a využíváme v typologii a hodnocení – poznatky z výzkumu,  doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc., prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc., VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta a doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (termín se připravuje).


V zájmu šíření poznatků k tématům diskutovaných na klubech mezi širší odbornou veřejnost, jsou na web stránce <http://regio.vsb.cz/> sdělovány základní informace o konání klubů a po souhlasu přednášejících také jejich prezentace.
Odborné připomínky a náměty ke konání Klubů regionalistů přijímá ing. Lubor Tvrdý, Ph.D. (tel.: +420 596 992 260, e-mal: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) a základní informace týkající se konání a účasti na klubech poskytuje paní Helena Jelínková (sekretariát katedry regionální a enviromentální ekonomiky, tel.: +420 596 992242, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).