SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Klub regionalistov


Klub regionalistov je hlavná aktivita spoločnosti od októbra 1996. 10 ročná spolupráca s Firiedrich Ebert Stiftung nám umožnila organizovať stretnutia na vysokej odbornej a spoločenskej úrovni nielen v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici, Košiciach a na mnohých výjazdových zasadnutiach. Do roku 2007 sa uskutočnilo celkom 64 klubových stretnutí.

História prednášok v Klube regionalistov

1.     Téma: Návrh zákona o regionálnom rozvoji
    5.11.1996 - Bratislava, Konventná
    Prednášateľ: Doc.Ing.Jozef Tvrdoň, CSc., Ing.Jozef Búšik, CSc. Ing.Dušan Slimák

2.     Téma: Koncepcia regionálneho rozvoja a politiky SR
        10.12.1996 - Bratislava, Konventná
        Prednášateľ: RNDr.Milan Rajčák, CSc. - Úrad pre stratégiu rozvoja spol., vedy a   techniky

3.     Téma: Zásady zákona o územnom plánovaní
        4.2.1997 - Bratislava, Konventná
        Prednášateľ: Ing.arch.Alexandra Berková - Ministerstvo životného prostredia SR

4.     Téma: Nový zákon o územnom a správnom usporiadaní SR
        4.3.1997 - Bratislava, Konventná
        Prednášateľ: Ing.arch.Viliam Volko - Ministerstvo vnútra SR

5.    Téma: Regionálno-ekonomický rozvoj v období transformácie
        8.4.1997 - Bratislava, Konventná
        Odborný seminár                                         

6.     Téma:Regionálne rozvojové programy - prípadová štúdia Trnavského kraja
    6.5.1997 - Bratislava, Konventná
    Prednášateľ: Ing.Jozef Matúš, CSc. - vedúci odboru KÚ Trnavského kraja

7.     Téma:     Regionálno-ekonomické aspekty vyjednávania vstupu do Europskej únie - rakúske          skúsenosti
    3.6.1997 - Bratislava, Konventná
    Prednášateľ: Min. radca Alfred Kohlbacher                                 

8.     Téma: Miestna samospráva a regionálny rozvoj
    2.10.1997 -     UMB Banská Bystrica
    Prednášatelia:     Ing.Peter Staněk, CSc. - štátny tajomník MF SR
                      Doc.Ing.Elena Žárska, CSc. - EU NHF
                      Ing. Anna Vaňová - IROMAR Banská Bystrica

9.     Téma: Regionálne aspekty rozvoja bankového sektoru
        5.11.1997 -     Bratislava, Konventná
        Prednášateľ:     Ing.Soňa Vágnerová - Národná banka SR
                  Ing.Judita Bischofová - nám.gen.riad. VÚB
                  Ing.Magdaléna Čerháková - Slov.sporiteľňa Bratislava

10.     Téma: Regionale Arbeitsmarktpolitik - Regionálna politika trhu práce
    3.12.1997 -  Viedeň ÖSB
    Prednášateľ: dr.Karl Zehetner

11.     Téma:    Regionálny rozvoj a regionálne disparity v strednej a východnej Európe:                         ťažisko Slovensko
    22.1.1998 -     Bratislava, Konventná
    Prednášateľ:     Prof.Adrian Smith, University of Sussex, Anglicko
                      Prezentácia slovenského vydania učebnice G.MAIER-F.TÖDTLING:
        Regionálna a urbanistická ekonomika (za prítomnosti autorov-WU Wien)     
     
12.    Téma: Geografický  priemet  regionálnoekonomických  premien  na  Slovensku
                   po roku 1989      
    20.2.1998 - Bratislava, Palisády     
    Seminár

13.     Téma:  › Endogénne koncepcie regionálneho rozvoja
        »Vnútorný potenciál rozvoja Trenčianskeho kraja
    26.3.1998 - AREÁL TRENČIANSKEJ UNIVERZITY, Študentská 2
    › Prednášateľ: Prof.Ing.Milan Buček, DrSc.
    »Prednášateľ: Ing.Milan Topoli - prednosta Trenčianskeho kraja

14.     Téma:     › Poľnohospodárstvo v transformačnom procese-regionálne dôsledky
                »Návrh koncepcie rozvoja vidieka
    7.4.1998 -     AGROINŠTITÚT NITRA, Akademická 4
    › Prednášateľ: Doc.Ing.Viera Ižáková, CSc. - riaditeľka VÚEPaP Bratislava
    »Prednášatelia: Ing.Vadim Haraj - riad.odboru privatizácie a podnikateľských foriem,MP SR
                       Ing.Jela Tvrdoňová, CSc. - riad. Agentúry pre rozvoj vidieka pri MP Nitra
                       Doc.Ing.Mária Fáziková, CSc. - ved. Katedry reg.rozvoja, SPU v Nitre

15.     Téma: Koncepcia územného rozvoja SR - II.návrh
    20.5.1998 - Bratislava, Konventná
    Prednášateľ: Ing.Vojtech Hrdina, CSc. - AUREX Bratislava

16.     Téma: Nové trendy politiky regionálneho rozvoja-technologická orientácia -regionálne siete a clusters
    3.6.1998 - Bratislava, Konventná
    Prednášateľ: Prof.Johannes Steiner, Univerzita Graz

17.    Téma: Trvalo udržateľný regionálny a urbanistický rozvoj- úloha environmentálnej politiky
    4.11.1998 - Bratislava, Konventná
    Prednášateľ: Univ.Prof.Dr.Uwe Schubert, Ekonomická univerzita, Viedeň

18.     Téma: LES „MILIEUX“ INNOVATEURS - REGIONÁLNE INOVAČNÉ PROSTREDIE
    1.12.1998  - Bratislava, Konventná
    Prednášateľ: Yvette Lazzeri - CENTRÉ D´AIX - MARSEILLE III

19.     Téma:     ›      Rakúska regionálna politika od vstupu do EU

                       ››     Prezentácia slov.vydania 2.dielu knihy G.Maier-F.Tödtling
        Priestorová a urbanistická ekonomika                                                  
        16.12.1998 - Bratislava, Konventná

        Prednášateľ: ›Herta Tödtling - Schönhofer, Österreichisches Institut für Raumplanung

20.     Téma: Ako ďalej v regionálnej politike SR                     
    20.1.1999 - Bratislava, Konventná
    Prednášateľ: Ing.Roman Šipoš - štátny tajomník - Ministerstvo výstavby a verejných prác SR

21.     Téma: Podunajský priestor - rozvojová šanca                      
    17.2.1999 - Bratislava, Konventná
    Prednášateľ: Mag.Peter Schneidewind - riaditeľ Österreichisches Institut für Raumplanung,Viedeň

22.     Téma: Cezhraničná spolupráca Rakúska k transformujúcim sa krajinám  :  pohľad späť a     do budúcnosti                      
    24.3.1999 - Bratislava, Konventná
    Prednášateľ: O.Univ.Prof.Dr.Michael Sauberer - Universität Klagenfurt

23.     Téma: Životné prostredie  a regionálny rozvoj    (aktuálne problémy v SR)                  
    27.4.1999 - Bratislava, Palisády 22
    Prednášateľ: prof.RNDr.László Miklós, DrSc. - minister životného prostredia SR

24.    Téma: Pomoc Európskej únie pri regionálnom rozvoji SR“ - problémy a šance
    29.9.1999 - Bratislava, Palisády 22
    Prednášateľ: Ing.Roland Tóth- výkonný národný koordinátor Programu Phare

25.    Téma: Koncepcia reformy verejnej správy v SR
    2.2.2000 - Bratislava, Palisády 22
    Prednášateľ: Ing.Viktor Nižňanský - splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy

26.    Téma: K vertikálnej a horizontálnej koordinácii politiky priestorového rozvoja
    8.3.2000 - Bratislava, Palisády 22
    Prednášateľ: prof.Dr.Peter Treuner - Inštitút pre priestorové usporiadanie a  plánovanie rozvoja, Univerzita Stuttgart

27.    Diskusia o publikácii:„Možnosti vývoja regiónov Slovenska
Autori: P.Karász, P.Karász ml., R.Pala
19.4.2000 – Bratislava, Palisády 22

28.    Téma: Príprava ČR na zapojenie do systému regionálnej politiky EÚ
24.5.2000 – Bratislava, Palisády 22
Prednášateľ: Dr.Jiří Blažek, CSc., Karlova univerzita Praha

29.    Téma: Regionálne programy pre Slovensko-skúsenosti, problémy, šance
11.10.2000 – Bratislava, Konventná 1
Prednášateľ: Brian Mc Carthy, programový koordinátor reg.  a štrukturálnej politiky v rámci predvstupovej pomoci EÚ Slovensku (SPP)

30.    Téma: Nové modely priestorovej interakcie
20.11.2000 – Bratislava, Palisády 22
Prednášateľ: Univ.Prof.Manfred M.Fischer WU Viedeň

31.    13.12.2000 – Bratislava, Palisády 22
pri príležitosti životného jubilea hosť.doc.Ing.Jozefa Búšika, CSc.

    Program:
Regionálna politika SR v predvstupovom období
Ing. Roman Šipoš, predseda Prípravného výboru pre štrukturálne fondy EÚ

Regionálny rozvoj a verejná správa
prof. Ing. Milan Buček, DrSc., vedúci katedry , Ekonomická univerzita Bratislava

REGIS – Regionálny informačný systém štátnej správy
RNDr. Juraj Baráth, riaditeľ ErasData-Pro spol. s.r.o.

Aktuálne otázky riadenia verejnej správy
Ing. Peter Berčík, Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, Sekretariát Rady vlády SR pre verejnú správu

Niektoré príčiny záujmu o aplikácie manažérskych teórií v riadení verejnej správy
Ing. Jozef Búšik, CSc., Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, Sekretariát Rady vlády SR pre verejnú správu

32.    Téma: Aktuálne úlohy MvaRR v regionálnej politike SR
24.1.2001 – Bratislava, Palisády 22
Prednášateľ: Ing.Zsolt Lukáč, generálny riaditeľ Sekcie regionálnej politiky MvaRR

33.    Téma: Plánovacie zmluvy medzi štátom a regiónmi resp. zmluvy regionálneho rozvoja medzi štátom a regiónmi, Príklad implementácie regionálnej politiky vo Francúzsku
14.2.2001 – Bratislava, Palisády 22
Prednášateľ: Thierry Devimeux predvstupový poradca z DATAR  Francúzsko, Twinningový projekt EU pre SR, Špeciálny prípravný program pre Štrukturálne fondy

34.    Téma: Ako sa pripraviť na Štrukturálne fondy v roku 2005; ťažiskové problémy
13.3.2001 – Bratislava, Konventná 1
Prednášateľ: Jeroen Jutte, Directoriat General Regional Policy, EU Brussel, zodpovedný za prípravu predvstupových rokovaní EU so Slovenskom a Poľskom

35.    Téma: Úloha regionálnych a lokálnych partnerov so špeciálnym zreteľom na transhraničnú spoluprácu
18.4.2001 – EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Prednášateľ: Robert Schodl, predstaviteľ Rakúskej konferencie pre priestorové usporiadanie

36.    Téma: Keltský tiger – írske impulzy pre slovenský regionálny rozvoj
24.5.2001 - EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Prednášateľ:  Brian McCarthy, team leader, Špeciálny prípravný program pre Štrukturálne fondy

37.    Téma : „Round table“ diskusia: Regionálny a územný rozvoj: Integrácia, ako, s kým, na akej úrovni ?
26.6.2001 – Bratislava, Palisády 22
Zs.Lukács MVaRR SR, M.Buček, D.Slimák, J.Tvrdoň, B.Mikovínyová, M.Pašková MŽP SR,
M.Finka, V.Hrdina, P.Beňuška, Radimák

38.    Téma: Regionálna veda  a regionálna politika v Európe, skúsenosti posledných troch desaťročí
30.10.2001 - Bratislava, Palisády 22
Prednášateľ: Prof.Dr.Angelo Rossi, riaditeľ - Švajčiarsko-talianska univerzita

39.    Téma: Etnicita, násilie a regionálne zmeny
5.11.2001 - Bratislava, Palisády 22
Prednášateľ: Prof.John Pickles,  Inštitút geografie, University of Kentucky USA

40.    Téma: Zahraničné  investície v SR - regionálna ekonomická integrácia a globalizácia
5.12.2001 - Bratislava, Palisády 22
Prednášateľ: Prof.Clyde Mitchell-Weaver, riaditeľ rozvojového plánovania, Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburhg

41.    Téma: Regionálna politika  SR - kompetencie, integračné problémy, štátna podpora
29.1.2002  - Bratislava, Palisády 22
Prednášateľ: Mgr.József Berényi, riaditeľ Odboru rozvoja regiónov ÚV SR

42.    Téma: Regionálna politika vo finálnej fáze prístupového procesu do EÚ
19.2.2002 - Bratislava, Palisády 22
Prednášateľ: Ing.Peter Ťapák, štátny tajomník, MvaRR

43.    Téma: Rating regiónov a miest -  nový fenomén finančného riadenia
27.3.2002 - Palisády 22
Prednášateľ: Ing. Rudolf  Autner, generálny riaditeľ, Slovenská ratingová agentúra

44.    Téma: Vzdelávacia politika Európskeho sociálneho fondu a regionálny ekonomický rozvoj
3.9.2002 - Palisády 22
Prednášateľ: Dr.Giorgio E.Simonetto-University of Padova, Taliansko

45.    Téma: Priestorové usporiadanie a plánovanie v Nemecku
24.9.002 - Palisády 22
Prednášateľ: Prof.Peter Jurczek-Technická univerzita Chemnitz

46.    Téma: Aktuálne problémy českej regionálnej politiky
20.11.2002    -  Konventná č.1,  Bratislava
Prednášateľ: Ing.J.Malinovský, PhD. – Katedra reg.ekonomiky EF, VŠB –TU Ostrava    

47.    Téma:  Metódy účasti verejnosti v procese plánovania rozvoja územia v Kanade
-    teoretické prístupy a aplikácia v praxi –
           10.12.2002 – Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
           Prednášateľ: Robert Shipley, PhD.,MCIP, RPP, University of Waterloo

48.    Téma: Princípy partnerstva v oblasti regionálneho rozvoja
11.2.2003 – Palisády 22
Prednášateľ: Ing.László Gyurovszky – minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

49.    Téma: Rozvoj slovenského vidieka v európskom kontexte -  medzi partnerstvom a nezáujmom
23.4.2003 – Palisády 22
Prednášateľ: Ing.Jela Tvrdoňová, PhD., Agentúra pre rozvoj vidieka

50.    Téma: Regionálny rozvoj SR a Štrukturálne fondy EU
20.5.2003 – Palisády 22
Prednášateľ: Dušan Dobrovodsky, Delegácia Európskej komisie, Task manager pre regionálnu politiku a prípravu na Štrukturálne fondy

51.    Téma:„Priestorový rozvoj, trh práce,  financie v európskom kontexte – okrúhly stôl
24.9.2003 – Palisády 22
Príspevky: Dr.Iva Horváthová, riaditeľka úradu práce, Ing.Viktória Múčková, CSc., hypotekárny správca pre ČSOB, doc.Ing.J.Makúch, CSc., predseda Správnej rady ÚFT, Ing.arch.Dušan Kosťovský, CSc., AUREX, prof.Ing.M.Buček, DrSc., vedúci KVSaRR

52.    Téma: Konkurencia regiónov v Európe: iba zrelé regióny majú šancu
22.10.2003 – Konventná č.1
Prednášateľ: prof.Dr.Ing.Dietmar Scholich – generálny sekretár, AKADEMIE FÜR RAUMORDNUNG UND LANDESPLANNUNG, Nemecko

53.    Téma: Informačný systém pre regionálny rozvoj: skúsenosti Fínska
26.11.2003 –  Palisády 22
Prednášateľ: Mr.Olli Janhunen, Fínsko  – predvstupový poradca, Štatistický úrad SR

54.    Téma: Regionálne zastúpenia v Bruseli – možnosti participácie regiónov na tvorbe politiky Európskej únie
4.2.2004 – Palisády 22, Bratislava
Prednášateľ : Dr.Alexander Heichlinger, Európsky inštitút verejnej správy (EIPA)-Európske centrum pre regióny (ECR) v Barcelone

55.    Téma: Je možná úspešná stratégia pri odstraňovaní regionálnych disparít (príklad Veľkej Británie
21.4.2004 – Palisády 22, Bratislava
Prednášateľ: George Chabrzyk, Team leader Projektu Phare pri MVaRR SR

56.    Téma: Aktéri inovačného procesu – ako ich prepájať v rámci európskej štrukturálnej politiky?
25.5.2004 – Palisády 22, Bratislava
Prednášateľ: Ilias Levantis, koordinátor projektu Phare pri MvaRR SR, predtým riaditeľ na DG Research, Brusel

57.    Téma: Všetko čo chcete vedieť o klastroch
24.11.2004 – Palisády 22, Bratislava
Prednášateľ: Univ.Prof.DDr.Michael Steiner , Director, Institute of Technology and Regional Policy, prof. na University of Graz and Klagenfurt,
Editor renomovanej knihy: Clusters and Regional Specialisation

58.    Téma: Rozvoj bankovníctva v regiónoch SR
8.12.2004 – Konventná č.1 – Bratislava
Prednášateľ: Ing.Jozef Kollár, PhD., predseda predstavenstva a riaditeľ ĽUDOVEJ BANKY, a.s.

59.    Téma: Fungovanie trhových síl pri plánovaní miest
14.12.2004 – EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Prednášateľ: John Farrow , LEA International Ltd. Ontario, Kanada

60.    Téma: Regionálny manažment a marketing – módny trend alebo cesta k rozvoju ?
8.3.2005  –  Palisády 22, Bratislava
Prednášateľ: Mgr.Jiří Ježek, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje

61.    Téma: Ako využiť informačné technológie pre rozvoj regiónu ?
26.4.2005 – Palisády 22, Bratislava
Prednášateľ: Mgr.Norbert Lacko – hlavný regionálny koordinátor a lektor projektu,
Virtuálne školiace stredisko samospráv ISOMI a.s.

62.    Téma: Úloha klastrov  v regionálnom rozvoji
24.5.2005 – Palisády 22, Bratislava
Prednášateľ: Univ.Prof.Edward Feser, Department  of Urban and Regional Planning, University of Illinois, Urbana-Champaign, spoluautor svetoznámej publikácie: Industry and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications

63.    Téma: Regionálny rozvoj SR v novom plánovacom období EU 2007 – 2013
6.6.2007 - Palisády 22, Bratislava
Prednášateľ: Ing. Marián Janoušek, minister, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR