SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Klub regionalistov: Agnesa Králiková: Regionálna štatistika SR - špecifiká a formy šírenia

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave v spolupráci so Štatistickým úradom SR organizovala dňa 16. decembra 2009 o 15,00 v Klube regionalistov prednášku Agnesy Králikovej: Regionálna štatistika SR - špecifiká a formy šírenia.

Ing. Agnesa Králiková, absolventka Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, v súčasnosti vedie oddelenie súborných publikácií a regionálnej štatistiky na Štatistickom úrade SR. Profesijne, od svojho prvého pôsobiska na Výskumnom ústave oblastného plánovania, neskôr na Slovenskej plánovacej komisii až do dnešných dní na Štatistickom úrade SR, sa orientuje na problematiku súvisiacu s regionálnym rozvojom. Publikovala viaceré odborné články a dlhodobo spolupracuje s Katedrou verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave. V značnej miere sa podiela na popularizácii a šírení štatistických informácií. Bola projektovým manažérom PHARE projektu REGSTAT, výsledkom ktorého bolo vytvorenie dátového skladu regionálnej štatistiky a jeho internetovej verzie RegDat.

Prezentácia: Regionálna štatistika SR - formy šírenia

Prezentácia: Špecifiká regionálnej štatistiky SR

Dokument: Regionálna štatistika na Slovensku