SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Buček - Rehák - Tvrdoň: Regionálna ekonómia a politika

Učebnicu Regionálna ekonómia a politika prinášajú autori Milan Buček, Štefan Rehák a Jozef Tvrdoň s cieľom na jednom mieste vysvetliť vzájomné súvislosti medzi lokalizačnými rozhodovaniami firiem, zákonitosťami regionálneho ekonomického rastu a tvorbou regionálnej politiky. Publikácia je úvodom do problematiky regionálnej ekonómie a politiky, a to tak z pohľadu teórie ako aj z pohľadu praxe. Pochopenie súvislostí fungovania regionálnych ekonomík a možností ovplyvňovania ich vývoja prostredníctvom politiky dáva predpoklady pre  úspešné zvýšenie ekonomického rastu regiónov a kvality života jeho obyvateľov. Vysokoškolská učebnica je určená poslucháčom univerzít a vysokých škôl, študujúcim rôzne aspekty regionálneho rozvoja, ako aj pracovníkom praxe na rôznych úrovniach inštitucionálneho usmerňovania regionálneho rozvoja.

Rozvinuté regióny sú charakteristické koncentráciou úspešných firiem, vzdelaných a zručných obyvateľov,aktívnymi inštitúciami verejnej správy a tretieho sektora a schopnosťou adaptácie na meniace sa podmienky v svetovej ekonomike. Prvá časť učebnice sa preto zameriava na vysvetlenie princípov lokalizácie firiem a tvorby priestorovej štruktúry ekonomiky. Cieľom prezentovaných exogénnych a endogénnych teórií v druhej časti učebnice je okrem vysvetlenia princípov ekonomického rastu aj vysvetlenie možností ovplyvňovania rozvoja prostredníctvom regionálnej politiky. Prax regionálnej politiky je ovplyvnená množstvomfaktorov ako sú systémom usporiadania verejnej správy, miera jej decentralizácie, prerozdelenia kompetencií, finančnými mechanizmami a pod, preto je vždy špecifická pre každý štát. Učebnica poskytuje základné princípy formulovania cieľov, výberu nástrojov, systému ich implementácie a hodnotenia regionálnej politiky. Rovnako prináša základné informácie o vývoji a súčasnom systéme regionálnej politiky v SR. Regionálna politika je jednou z hlavných politík Európskej únie a podstatná časť finančných zdrojov určených na podporu regiónov SR pochádza zo zdrojov fondov EU, preto je dôležitá časť učebnice venovaná vzájomným väzbám medzi regionálnou politikou SR a politikou EU.

 

Stiahnite si obsah a úvod učebnice v pdf formáte

Obsah

PREDSLOV

Časť A PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA EKONOMIKY
1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
1.1 Priestor ako ekonomická veličina – vznik regionálnej vedy
1.2 Aktéri priestorovej štruktúry
2 INDIVIDUÁLNE LOKALIZAČNÉ ROZHODNUTIA FIRIEM
2.1 Firma a jej okolie. Lokalizačné faktory
2.2 Klasifikácia teoretických koncepcií lokalizačnej analýzy
2.3 Lokalizačná analýza v podmienkach neoklasickej ekonómie
2.4 Behaviorálna koncepcia lokalizačnej analýzy
2.5 Štrukturálna koncepcia lokalizačnej analýzy
3 ROZMIESTNENIE EKONOMICKÝCH AKTIVÍT V PRIESTOR. INTERAKCIE AKTÉROV V PRIESTORE
3.1 Lokalizačné procesy charakteristické disperziou v priestore
3.1.1 Trhový priestor firmy a priestorové monopoly
3.1.2 Konkurencia firiem v priestore
3.2 Priestorová koncentrácia ekonomických aktivít
3.2.1 Aglomeračné úspory
3.2.2 Aglomeračné náklady
3.3 Ekonomické zákonitosti využívania pozemkov. Mestá, mestské systémy a dynamika ich vývoja

Časť B REGIONÁLNY ROZVOJ A POLITIKA
4 REGIONÁLNYROZVOJ
4.1 Koncepčné prístupy k regionálnemu rozvoju
5 EXOGÉNNE KONCEPCIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA
5.1 Základné ekonomické súvislosti regionálneho ekonomického rastu
5.1.1 Vnútroregionálna dynamika ekonomického rastu regiónov.Práca, kapitál a technický pokrok
5.1.2 Interakcie medzi regiónmi a ekonomický rast
5.2 Externý dopyt a kumulatívne procesy. Keynesovské teórie regionálneho rastu
5.2.1 Exportná báza regiónu a regionálna input-output analýza
5.2.2 Polarizovaný rozvoj
6 ENDOGÉNNE KONCEPCIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA
6.1 Endogénny technický pokrok a rastúce výnosy z rozsahu.Nová teória rastu a nová ekonomická geografia
6.2 Úloha inštitúcií. Inštitucionálna ekonómia v regionálnom rozvoji
6.3 Malé a stredné firmy a siete firiem
6.3.1 Siete firiem a medzifiremná spolupráca.
6.4 Znalosti, inovácie a učenie v regionálnom rozvoji
6.5 Konkurencieschopnosť a regionálne odvetvové klastre
7 REGIONÁLNA POLITIKA
7.1 Vymedzenie regionálnej politiky
7.2 Dôvody na uskutočňovanie regionálnej politiky – je potrebná regionálna politika?
7.3 Región ako objekt regionálnej politiky
7.4 Formy uplatňovania regionálnej politiky v európskom kontexte
7.5 Charakteristika modelov uplatňovanej regionálnej politiky
7.6 Koordinačná úloha regionálnej politiky
7.7 Proces zjednocovania regionálnej politiky na národnej úrovni
8 CIELE REGIONÁLNEJ POLITIKY
8.1 Ciele zamerané na zvyšovanie účinnosti regionálnej politiky
8.2 Ciele zamerané na vyrovnávanie regionálnych rozdielov
9 AKTÉRI REGIONÁLNEJ POLITIKY.
9.1 Aktéri regionálnej politiky na národnej úrovni
9.2 Aktéri regionálnej politiky na regionálnej úrovni
10 TVORBA A REALIZÁCIA REGIONÁLNEJ POLITIKY
10.1 Základné východiská
10.2 Plánovacie a programovacie činnosti
10.2.1 Dlhodobé (strategické) plánovacie a programovacie činnosti na centrálnej úrovni
10.2.2 Dlhodobé (strategické) plánovacie a programové dokumenty a regionálnej a lokálnej úrovni
10.2.3 Strednodobé plánovacie a programovacie činnosti a regionálnej a lokálnej úrovni
10.3 Regulačné a implementačné činnosti
10.3.1 Nástroje regionálnej politiky
10.3.2 Zdroje priamej podpory na realizáciu projektov a opatrení
10.4 Monitorovacie a hodnotiace činnosti
10.5 Zásady súčinnosti regionálnej politiky a územného plánovania
11 FORMOVANIE REGIONÁLNEJ POLITIKY V EKONOMIKE SR
11.1 Regionálna politika v ekonomike Slovenska po roku 1990
11.2 Ťažiskové regionálne problémy SR
12 MOŽNOSTI ZVÝŠENIA EFEKTÍVNOSTI REGIONÁLNEJ POLITIKY V SR
13 REGIONÁLNA POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE
13.1 Prečo regionálna politika EÚ?
13.1.1 Faktografia vývoja regionálnej politiky
13.1.2 Vzťah regionálnej politiky EÚ k iným európskym politikám
13.1.3 Ciele kohéznej politiky EÚ
13.1.4 Regióny a ukazovatele pre kohéznu politiku EÚ
13.1.5 Fondy kohéznej politiky a vecné zameranie podpory EÚ
13.1.6 Strategické dokumenty pre rozvoj regiónov EÚ
14 REGIONÁLNA POLITIKA SR VO VÄZBE NA POLITIKU EÚ 2007 – 2013
14.1 Delimitácia regiónov SR a ukazovatele rozvinutosti
14.2 Strategické a operačné rozvojové dokumenty
14.2.1 Kohézna politika a rozvoj vidieka v SR
14.2.2 Cezhraničná spolupráca SR
14.3 Zvýšenie účinnosti regionálnej politiky EÚ a jej budúce výzvy

LITERATÚRA
MENNÝ REGISTER
VECNÝ REGISTER