SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Redakčná rada

Vedecký redaktor/Editor
Milan Buček, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava

Výkonní redaktori/Executive Editors
Peter Pisár, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Štefan Rehák, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
Miroslav Šipikal, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava

Členovia/Membership

Tatiana Čorejová, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita

Mária Fáziková, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Oto Hudec, Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice

Pavol Korec, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Ivana Kraftová, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

Peter Nijkamp, Vrije Universiteit, Amsterdam

Gunther Maier, University of Economics and Business Administration, Vienna

Jan Malinovský, Ekonomická fakulty, Vysoká škola baňská - Technická univerzita, Ostrava

René Matlovič, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov

Juraj Nemec, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

John Pickles, University of North Carolina at Chappel Hill, USA

Adrian Smith, Queen Marry Univerzita, London 

Jozef Tvrdoň, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava

Mária Uramová, Ekonomická faktulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

René Wokoun, Národohospodárska fakulta, Vysoká škola ekonomická, Praha

Elena Žárska, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava