SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

Podporte naše aktivity v roku 2009

Vážení priaznivci regionálnej vedy a politiky,
ďakujeme za podporu aktivít Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku - Slovenskej sekcie European Regional Science Association v minulom roku. V roku 2009 plánujeme s Vašou podporou realizovať nasledujúce aktivity:

  • Konferencia Central European Regional Science 7. – 9. októbra v Košiciach
  • Súťaž o najlepší publikačný počin mladého vedeckého pracovníka
  • Nové čísla vedeckého časopisu Region Direct
  • Organizovanie Klubov regionalistov a Regionálnych diskusných fór
  • Nové aktivity spoločnosti na webe - navigátor v oblasti regionálnej vedy, recenzie kníh, príklady dobrej praxe

Ak zdieľate naše priority a chcete prispieť k rozvoju regionálnej vedy a politiky v SR dovoľujeme si Vás požiadať o finančnú podporu občianskeho združenia Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku formou poukázania 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2008. Ďakujeme za Vašu podporu, za občianske združenie Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku s pozdravom

Ing. Štefan Rehák, PhD., predseda výboru spoločnosti

Naše aktivity v roku 2009 zahrňuj

Konferencia Central European Regional Science 7. – 9. októbra v Košiciach
Konferenciu organizujú Ekonomická fakulta a Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja Technickej univerzity v Košiciach, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Nemecky hovoriaca sekcia ERSA a Slovenská sekcia ERSA. Sme radi, že účasť potvrdili exkluzívny hostia ako Roberta Capello, prezidentka RSAI, Politecnico di Milano, Taliansko, Manfred M. Fischer, Vienna University of Economics and Business Administration, Rakúsko, Peter Nijkamp, Free University of Amsterdam, Holandsko, Roger R. Stough, prezident RSAI, George Mason School of Public Policy, Fairfax, USA.
Súťaž o najlepší publikačný počin mladého vedeckého pracovníka
Mladá generácia regionálnych vedcov sa môže v tomto roku zúčastniť súťaže o najlepší publikačný počin mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov v oblasti regionálnej vedy a politiky. Súťaž bude vyhodnotená na konferencii CERS v Košiciach. Súťaž je podporená Nadáciou Tatrabanky.
Vedecký časopis Region Direct
Spoločnosť participuje na vydávaní vedeckého časopisu Region Direct, ktorý sa zaoberá problematikou regionálneho rozvoja, v kontexte európskych rozvojových politík a Európskej únie. V spolupráci Regionálneho európskeho informačného centra Banská Bystrica v tomto roku plánujem ďalšie dve čísla.
Kluby regionalistov a Regionálne diskusné fóra
Klub regionalistov organizujeme v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave. V tomto roku plánujeme stretnutia zamerané na stratégiu smerovania regionálnej politiky a regionálneho rozvoja SR, prednášky významných teoretikov a praktikov regionálnej vedy zo zahraničia. Regionálne diskusné fóra v Košiciach sú organizované ako pravidelné stretnutia regionálnych aktérov, zamerané na výmenu informácií, generovanie návrhov a sú platformou pre vytváranie regionálneho konsenzu ku kľúčovým témam rozvoja východoslovenského regiónu. Diskusné stretnutia sú podporované Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach, Nadáciou Friedricha Eberta a Nadáciou Tatrabanky.
Nové aktivity spoločnosti na webe
Vytvorením web stránky sme rozšírili naše informačné aktivity v tejto oblasti. Na web stránke zverejňujeme prednášky hostí Klubu regionalistov, publikujeme oznamy o pripravovaných podujatiach, taktiež hosťujeme on-line archív časopisu Region Direct. Plánujeme vytvoriť ďalšie platformy ako je napríklad navigátor v oblasti regionálnej vedy, zverejňovať recenzie kníh a prezentovať dobré príklady z praxe.

V prílohe nájdete administratívny postup poukázania 2 %, podľa toho aký je Váš status pri priznávaní dane z príjmov. Údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane v uvedených tlačivách prosíme vyplniť nasledovne:

Názov: Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku
Sídlo: Dolnozemská cesta 1, 85219, Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 36067831