SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Nové číslo Region Direct 2/2011

V novom čísle časopisu Region Direct prinášame tri vedecké články. Štefan Rehák a Michal Štofko empiricky skúmajú procesy špecializácie regiónov SR a poukazujú na priestorové aspekty vývoja odvetvovej zamestnanosti v SR. Peter Džupka a Ladislav Suhányi prezentujú prípadovú štúdiu odvetvia obnoviteľných zdrojov z pohľadu tvorby a transferu znalostí v Košickom a regióne a v regióne Borsod-Abaúj-Zemplén v Maďarsku. Blanka Kalamárová v článku Posudzovanie plánovacích dokumentov z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja sa venuje alternatívnemu procesu posudzovania vplyvov na trvalú udržateľnosť – Sustainability Assessment, ktorý umožňuje plánovacie dokumenty posudzovať z pohľadu udržateľného rastu za všetky tri aspekty (ekonomický, environmentálny, sociálny). K tomu uverejňujeme tiež článok od Miriam Šebovej, ktorá recenzuje monografiu kolektívu autorov z Vysokej školy báňskej v Ostrave s názvom Industrální město v postindustriální společnosti.