SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Nové číslo Region Direct 1/2011

Nové číslo časopisu Region Direct 1/2011 prináša 4 vedecké a 2 odborné články. Autor Manuel González-López analyzuje dôležitosť priestorovej blízkosti pre znalostne intenzívne obchodné služby na príklade štúdie zo Španielska. Mária Hrčková spolu s Helenou Kuvíkovou riešia optimalizáciu primárneho subsystému poskytovania nemocničných služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Michael Steiner, Eric Kirschner, Simone Harder sa zaoberajú inováciami na vidieku z pohľadu dôležitosti kooperácie medzi firmami. Zlata Vaľovská skúma vplyv vládnych výdavkov na vzdelávanie na konvergenciu v rámci EÚ so zameraním sa na osobitosti regiónu V4. Článok Miroslava Šipikala hodnotí vplyv administratívnej náročnosti systému fungovania projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Nakoniec Slávka Sedláková prináša recenziu učebnice Regionálna ekonomika a rozvoj.