SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Špeciálne číslo časopisu Region Direct venované sedemdesiatym narodeninám prof. Bučeka.

Tentokrát začneme gratuláciou prof. Bučekovi (Ekonomická univerzita v Bratislave), nestorovi regionálnej vedy na Slovensku. Rovnako okrúhle, 50. výročie, zhodou okolností v roku 2010 oslávila aj európska regionálna veda na kongrese v Jonkopingu (Švédsko). Akademický život prof. Bučeka sa veľmi blízko odvíja spolu so zrodom regionálnej vedy. Jeho kariéra však dokazuje, že sa nestačí venovať vedeckej práci sprostredkovane problematike spoza stola, cez knihy, články a internet. Je dôležité ho prežívať priamo, v úzkom kontakte s ľuďmi (naschvál nepoužívam pojem vedcami), ktorí nové poznatky v tom čase tvoria a poznať ich osobne. V tomto čísle časopisu nájdete preto samostatnú časť venovanú jeho životu a blahoželaniam od jeho blízkych kolegov a priateľov. Rovnako sme radi, že môžeme v špeciálnom čísle publikovať články renomovaných európskych regionalistov ako sú Roberta Capello, Manfred Fischer, Peter Nijkamp, Jörg Maier a Peter Treuner, s ktorými prof. Buček úzko spolupracuje. Všetko najlepšie praje redakcia časopisu!

Články / Articles


Roberta Capello: Agglomeration Economies: the need for an integrated approach
Roberta Capello: Aglomeračné úspory: potreba integrovaného prístupu


Manuela Korber, Manfred Paier, Manfred M. Fischer: An Agent-Based View of the Biotech Innovation System
Manuela Korber, Manfred Paier, Manfred M. Fischer: Biotechnické inovačné systémy z pohľadu teórie agentov

Peter Nijkamp: E PLURIBUS UNUM
Peter Nijkamp:    E PLURIBUS UNUM

Jörg Maier: Metropolitan areas and regiopoles  - new regional planning concepts or attractive marketing tools?
Jörg Maier: Metropolitné priestory a regionélen póly - nové koncepty regionálneho plánovania alebo atraktívne nástroje marketingu?

Peter Treuner : Infrastructure Planning for Regional Development (Challenges, Difficulties and Methodical Approaches)
Peter Treuner: Plánovanie infraštruktúry pre regionálny rozvoj (výzvy, problémy a metodologické prístupy)