SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Nové číslo časopisu Region Direct

Nové číslo časopisu Region Direct je tentokrát špecializované na sériu článkov, ktoré vysvetľujú regionálne zákonitosti tvorby, šírenia a využívania nových znalostí. Osem článkov prezentuje výstupy projektu APVV 0230-07 Regionálna dimenzia poznatkovej ekonomiky, ktorý sa špecificky zameriava na skúmanie priestorových súvislostí znalostnej ekonomiky. Článok Ekonómia znalostí v priestore a čase. Teoretický prehľad (Štefan Rehák) vysvetľuje teoretické východiská úlohy znalostí v ekonomike, pričom argumentuje, že znalosti majú charakter kolektívneho statku a poukazuje na časové a priestorové súvislosti dynamiky kolektívnych znalostí. Dva ďalšie články Staré priemyselné regióny v novej Európe (Oto Hudec) a Metropolitné regióny v znalostnej ekonomike (Miroslav Šipikal, Alžbeta Ivaničková) ukazujú na regionálne špecifiká dynamiky znalostí z pohľadu sektorovej špecializácie a diverzifikácie a dôležitosti lokálnych a globálnych sietí pre rozvoj regiónov. Univerzity sú často považované za hlavného aktéra v znalostnej ekonomike, v článku Úlohy univerzít v dynamike znalostných procesov (Jana Černá) sa diskutujú úlohy univerzity v (inovačnom) rozvoji regiónov s poukázaním na špecifiká transformovaných ekonomík. Článok Podstata znalostného podniku v podmienkach znalostnej ekonomiky (Tatiana Čorejová, Emília Imrišková, Tomáš Potkan) je teoretickým prehľadom mikropohľadu na dynamiku znalostí v podniku. Nové koncepty zdôrazňujú úlohu inštitúcií v znalostných procesoch, príspevok Vplyv inštitucionálnej hustoty na znalostné procesy v priemyselných regiónoch ekonomického jadra (Miriam Šebová) vysvetľuje úlohu inštitucionálnej hustoty v priemyselných regiónoch v krajinách strednej a východnej Európy. Posledné dva články Regionálna politika v ekonomike založenej na znalostiach (Jozef Tvrdoň) a Podporná politika v regiónoch ekonomického jadra (Peter Džupka) popisujú tvorbu regionálnej politiky v podmienkach ekonomiky založenej na znalostiach.

Články / Articles

Štefan Rehák: Ekonómia znalostí v priestore a čase. Teoretický prehľad
Štefan Rehák: The Economics of Knowledge in Space and Time. Theoretical review

Oto Hudec: Staré priemyselné regióny v novej Európe
Oto Hudec:Old Industrial Regions in the New Europe

Miroslav Šipikal, Alžbeta Ivaničková: Metropolitné regióny v znalostnej ekonomike
Miroslav Šipikal, Alžbeta Ivaničková: Metropolitan Regions in Knowledge Economy

Jana Černá: Úlohy univerzít v dynamike znalostných procesov
Jana Černá: The Role of Universities in Knowledge Dynamics Processes

Tatiana Čorejová, Emília Imríšková, Tomáš Potkan: Podstata znalostného podniku v podmienkach znalostnej ekonomiky
Tatiana Čorejová, Emília Imríšková, Tomáš Potkan: Knowledge Enterprise in Condition of Knowledge Economy

Miriam Šebová: Vplyv inštitucionálnej hustoty na znalostné procesy v priemyselných regiónoch ekonomického jadra
Miriam Šebová: The Role of the Institutional Thickness in the Knowledge Processes of the Old Industrial Regions

Jozef Tvrdoň: Regionálna politika v ekonomike založenej na znalostiach
Jozef Tvrdoň: The Regional Policy within Knowledge Economy Environment

Peter Džupka: Podporná politika v regiónoch ekonomického jadra
Peter Džupka: Support Policy in Old Industrial Regions